Gra�enje

15.11.2020 By Faelar

All Title Author Keywords Abstract. DOI: This paper evaluates the impact of service quality underlying the SERVQUAL model on customer loyalty, with customer satisfaction mediating these variables.

Baidu idm

This analytical study is mainly based on the primary data collected through a questionnaire that was personally administered to individuals selected from five local banks in Riyadh, Saudi Arabia. The findings indicate that improving service quality can help to enhance customer loyalty.

Empathy, assurance, and reliability are the service quality dimensions that play significant roles in this equation. Few studies have assessed customer loyalty in Saudi banking.

Increased competition between banks means that service quality is increasingly important and bank managers should consider how they can improve customer satisfaction with respect to service quality in order to enhance customer loyalty. QQ: Paper Submission. Abbas N. Contact Us service oalib. OALib Suggest. Live Support Ask us anything. Changes in Approach to Customer Loyalty.

Mouawad and B. Lymperopoulos, L. Chaniotakis and M. Levesque and G. Duncan and G. Parasuraman, V. Zeithaml and L. Kotler, S. Ang, S. Leong and C. Bloemer and H. Zeithaml, L. Berry and A. Ennew and M. Lehtinen and J. Lewis and B. Lam and S. Lee and L.

Wu, Z. Yang and L. Manandhar and J.Alkoholi su jedinjenja koja imaju hidroksilnu OH grupu vezanu za ugljovodoni ni niz Mogu se smatrati derivatima vode, gde je jedan atom vodonika zamenjen alkil grupom.

Metil-alkohol se obi no svrstava u grupu sa primarnim alkoholima Prema broju hidroksilnih grupa alkoholi se dele na monohidroksilne dvohidroksilne trohidroksilne polihidroksilne. U zavisnosti od strukture ugljovodoni nog niza, mogu biti alifati ni nezasi eni ili zasi enicikli ni ili aromati ni, koji se nazivaju fenoli. Nomenklatura Re alkohol se, po ev od Izme u ove dve re i stavlja se crtica Kao derivati karbinola drugo ime metil-alkohola ; imena se grade iz naziva supstituenata - alkil grupe ili grupa, pore anih po abecednom redu kao prefiksa i re i karbinol Uputstva IUPAC-a predla u izbegavanje ove nomenklature.

Pravila IUPAC nomenklature za alkohole Najdu i ugljenikov niz koji sadr i hidroksilnu grupu odre uje glavni deo naziva to ne mora biti uvek i najdu i niz u molekulu! Nazivu odgovaraju eg zasi enog ugljovodonika dodaje se nastavak -ol Ugljovodoni ni niz obele ava se brojevima, po ev od kraja koji je bli i OH-grupi Bo nim nizovima daje se naziv i njihov polo aj tako e ozna ava odgovaraju im brojevima, prema pravilima koja va e za ugljovodonike.

Cikli ni alkoholi zovu se cikloalkanoli ugljenikov atom prstena za koji je vezana hidroksilna grupa automatski se ozna ava brojem 1 OH CH2CH3 cikloheksanol 1-etilciklopentanol 3.

Fizi ke osobine Kada se uporede sa alkanima, imaju abnormalno visoke ta ke klju anja Razlog za visoke ta ke klju anja je isti kao i kod vode: asocijacije molekula preko vodoni ne veze Privla ne sile izme u molekula alkohola nisu tako velike kao one izme u molekula vode, zato to vodonikovi atomi alkil-grupa ne grade vodoni nu vezu S druge strane, voluminoznost alkil grupa smanjuje verovatno u povoljne orijentacije dva molekula alkohola za gra enje vodoni ne veze izme u dveju hidroksilnih grupa.

Sa porastom molekulske mase dolazi i do porasta ta ke klju anja za primarne alkohole, i taj porast za svaku novu metilensku grupu iznosi oko 18rC Za datu molekulsku masu, ra vanje ugljovodoni nog niza smanjuje ta ku klju anja kao i kod ugljovodonika Ta ke klju anja n- i- i t-butil-alkohola su r, r i 83r.

Etanol Fermentacijom e era. Pod fermentacijom se podrazumeva razlaganje slo enijih organskih jedinjenja u prostija posredstvom enzima. Sinteti ko dobijanje adicijom vode na eten tj. Ova dva tipa reakcija mogu uklju iti supstituciju, u kojoj dolazi do zamene OH grupe ili H-atoma, ili eliminaciju, koja vodi formiranju dvostruke veze. S druge strane, vrlo reaktivni 2-metilpropanol tbutil-alkohol lako se prevodi u hlorid jednostavnim mu kanjem sa koncentrovanom HCl na sobnoj temperaturi CH3 CH3 C CH3 OH 2-metilpropanol t-butil-alkohol konc.

Rrobaqepsi Majlinda Lamaj - Gjeometria e xhaketes

HCl sobna temp. Po to je hidroksilni jon grupa koja se te ko elimini e, reakcija se ubrzava protonacijom alkohola ili gra enjem kompleksa sa Lewis-ovim kiselinama Kao Lewis-ova kiselina naj e e se upotrebljava ZnCl2, zato to je rastvoran u HCl i to ne reaguje sa prisutnom vodom. Lucas-ov test za razlikovanje primarnih, sekundarnih i tercijarnih alkohola zasniva se na njihovim relativnim brzinama reakcije sa HCl Reagens je rastvor ZnCl2 u HCl Primarni alkoholi rastvaraju se u ovom reagensu grade i oksonijum-soli, pa rastvor ostaje bistar du e vreme, zbog male brzine nastajanja alkil-halogenida Sekundarni alkoholi daju najpre bistar rastvor, koji postaje mutan posle pet minuta, i na kraju se odvajaju dva sloja Tercijarni alkoholi reaguju sa reagensom tako brzo, da se stvaranje rastvora te ko detektuje, jer se odmah izdvaja hlorid.

Reakcije sa fosfor-halogenidima ili tionil-hloridom su mnogo pogodnije za sintezu alkil-halogenida iz odgovaraju ih alkohola, jer ne uklju uju karbonijumjonove. Pri preure ivanju karbonijum-jonova metidni jonovi lak e migriraju sa tercijarnih ili kvaternernih, nego sa sekundarnog C-atoma, npr.

Molekulska preme tanja alkena, alkilhalogenida ili alkohola, koja se vr e preko karbonijum-jona, i promena u ugljovodoni nom nizu zovu se Wagner-Meerwein-ova preme tanja Alkoholi se tako e mogu prevesti u alkene prevo enjem njihovih para preko aktiviranog Al2O3.

Ako se kao katalizator koristi Al2O3 koji je bio tretiran alkalijama, ne dolazi do preme tanja. Reakcioni proizvod metanola sa natrijumom poznat je kao natrijum-metoksid Upotrebljava se i izraz natrijum-metilat, ali on nije zadovoljavaju i, jer se izraz "alkoholat" esto upotrebljava za komplekse alkohola sa neorganskim solima, analogno hidratima I drugi aktivni metali reaguju s alkoholima: anhidrovani CH3OH reaguje sa Mg daju i vodonik i Mg OCH3 2 amalgamisani Al reaguje sa etanolom, i-propilalkoholom ili t-butil-alkoholom daju i odgovaraju a jedinjenja.

U slede oj fazi dolazi do nukleofilnog napada alkohola na C-atom karboksilne grupe, to posle gubitka protona daje tetraedarski intermedijer:. Dobijeni intermedijer predstavlja u izvesnom smislu prekretnicu u reakciji. On podle e kiselo katalizovanom razlaganju u oba smera, to ili vra a reakciju na po etak, ili se dobijaju estri kao proizvodi reakcije.

Uklanjanjem vodonika iz primarnih alkohola, tj. Mnogi metali kao to su Cu, Fe, Ni, Pd, adsorbuju vodonik. U praksi se alkoholne pare prevode preko legure Cu-Zn na rC.

Jaki oksidacioni agensi, kao to je npr. Druga oksidaciona sredstva se sli no pona aju u kiseloj sredini, stvaraju i elektrofilne reagense: 1. Gra enje oksonijum soli Alkoholi se rastvaraju u jakim kiselinama grade i alkonijum-soli. Hemijske osobine 1,2-diola pokazuju nekoliko karakteristi nih reakcija, koje ne daju prosti alkoholi Gra enje cikli nih jedinjenja. Trohidroksilni alkoholi Najva niji trohidroksilni alkohol je glicerol Dobija se saponifikacijom masti.

Ahydron-Građenje d.o.o. Sarajevo

Sinteti ki se mo e dobiti iz alil-alkohola i hlorne vode preko glicerol-E-hlorhidrina, produkta koji se lako hidrolizuje u glicerol. Learn more about Scribd Membership Home.Elementi informacionog sistema su: - hardver, - softver, - kadrovi, - organizacija. Hardver je materijalna osnova informacionog sistema, u koju ubrajamo: elektronski racunar, ulazno - izlazne uredaje, uredaje za prenos podataka na daljinu i ostalu opremu neophodnu za obradu podataka.

Softver obuhvata materijalne elemente informacionog sistema: programe, rutine, procedure, organizaciju, obradu podataka i obezbedenje informacija. Kadrovi — to su timovi strucnjaka organizatora elektricne obrade podataka, sistem analiticara, programera, operatora i korisnika informacionog sistema. Organizacija obuhvata razlicite organizacijske postupke, metode i nacine povezivanja ostalih podsistema u skladnu, funkcionalnu i ekonomicnu uslugu.

Informacija je jedan od elemenata koji sacinjavaju ulazne velicine u bilo koji sistem, od kojih zavisi funkcionisanje sistema. Mera za informaciju je Bit, koji predstavlja neko stanje u digitalnom obliku stanje Karakteristike informacija: - relevantnost pojave, - reprezentativnost podataka, - potpunost informacija, - preciznost formulacije, - razumljivost registrovanja, - blagovremenost dostavljanja. Koder pretvarac treba da prilagodi informaciju sa izvora informacionom kanalu, kako bi informacija mogla da se prenese.

Nosac informacija treba da obezbedi prenose informacija od izvora do prijemnika. Informacioni kanal ostvaruje vezu izmedu izvora i prijemnika povezivanjem elemenata informacionog sistema.

Prijemnik je mesto kome su informacije namenjene, a to je covek ili neki deo sistema. Informacioni sistemi mogu biti: 1. Zadaci informacionog sistema su odredeni: - organizacionom funkcijom proizvodnja, finansijska, racunovodstvena, planska, Informacioni sistem predstavlja model realnog sistema.

Realni sistem je dinamicki sistem koji postoji u objektivnoj realnosti, to je organizacijski sistem i poslovno — proizvodni sistem. Struktura informacionog sistema:. Ulaz u sistem — skup elemenata iz okoline koji deluju na sistem. Izlazna transformacija — predstavlja proces merenja posmatranja stanja sistema, preko kojih se dolazi do informacija.

Tok podataka predstavlja agregaciju skupa podataka iz sistema, kao i kretanje datog skupa podataka kroz sistem. Tok podataka ''plan analize'' je formalno oblikovan dokument u organizacijskom sistemu. Nacrt je ulazni tok podataka koji povezuje interfejs i proces. Posle analize rada kreira se analiticki list. Cim je analiticki list upisan na ekran terminala zapocinje proces ''upis radnih listova''.

Ovaj proces utice na tok podataka svojim dolaskom.ESL Learners and Teachers can use it to review English vocabulary and grammar or simply practice these words. The present simple tense is often used for habitual or regular actions. We often use time expressions like 'Everyday, every morning, often, usually' being used with the present simple tense. There are images and in some cases audio in these types of games.

Drag and drop the words into the correct spaces to complete the sentence.

Mandala story

Games are great for motivating students to learn. By playing our fun educational games, students can practice and review key English vocabulary, grammar and sentences without the boredom which is usually encountered when doing paper-based gap-fill exercises. Play the game below and do not hesitate to share these resources with other learners.

Lg k30 codes

This is the philosophy behind our site - www. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website. Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences.

Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer. These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features. Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions.

gra�enje

You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

August 19, Game to practice using question words to ask question in English. Game to practice using verbs followed by prepositions. Game to practice using the partitives in English. Game to practice using the imperative form and giving instructions. Game to review the present progressive tense in sentences. Game to review a mix of prepositions in sentences.

Game to practice using prepositions of place in sentences. Game to practice using prepositions of time in sentences.

Game to practice preposition and noun collocations in use. Game to practice the use of prepositions in sentences. Game to practice using various prepositions in sentences. Game to practice asking about sickness and offering health advice.Ovim se Zakonom ure?

Projektiranje, gra? Projektiranjem, gra? Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gra? Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu ure? Na pitanja glede gra? Za odre? Upravne poslove te normativne i stru? Svaka gra? Bitni zahtjevi za gra? U slu? Suglasnost iz stavka 1. Uvjete i na? Ispitivanje odre?

Uvjeti za obavljanje poslova iz stavka 3. Podzakonski propisi? Stavak 1. Osim toga tehni? Na prijedlog proizvo? Europsko tehni? Odluku o preuzimanju stranoga tehni? Odredbe ovoga Zakona kojima se ure? Uporabljivost gra? Sukladnost gra? Uvjete za obavljanje postupaka, odnosno pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1.

Ispravama o sukladnosti potvr? Certifikat sukladnosti gra?Podgorica, U me uvremenu od U ovom domenu je primijenjen sistemski pristup u kojem se konkretni projekti i poslovne cjeline tretiraju kao upravljivi sistemi.

Osnovno je da je poduhvat, tj. Projekti koji imaju za cilj izgradnju i opremanje gra evinskog objekta nazivaju se investicioni ili gra evinski Projekti. Projekat je u stvari sistem i to organizacioni sistem. Zato treba ukazati na razliku izme u projektne i projektantske djelatnosti.

gra�enje

Svaki od ovih poduhvata naziva se Projekat. Pri ovome uvijek treba voditi. Slika 1. Faze investicionog projekta Iz grafikona Slika 2. Linija presjeka predstavlja maksimalni intenzitet aktivnosti na uhodavanju proizvodnje i prelazak na redovnu proizvodnju, uz istovremeni prestanak svih aktivnosti iz tri prethodne faze.

Investicioni Projekat kao kompleksan poduhvat predstavlja jedan sistem. Podsistem implementacije prikupljanje i projekta obrada informacija.

gra�enje

Podsistem informacije. Slika 3.

Planigrad projekt d.o.o.

Zbog toga se treba starati da obim radova, opreme i postrojenja bude optimalno programiran. U postupku upravljanja vremenom uvijek se treba rukovoditi izrekom "vrijeme je novac". Upravljanje kvalitetom se mora sprovodditi u svim fazama i svim djelovima Projekta. Upravljanjem se mora obuhvatiti materijal, oprema, postrojenja, sirovine, rad i dr. Upravljanje se mora sprovoditi u skladu sa propisima, normativima i standardima. Prilikom realizacije Projekta nosilac procesa upravljanja ljudskim resursima je rukovodilac Projekta.

Zato treba blagovremeno djelovati tj. Upravljanje promjenama je komponenta koja se bavi predvi anjima promjena i njihovim uvo enjem u Projekat. Tu se prvenstveno misli na izbor tehnologije, vo enje investicija, prenos znanja, obuku kadrova, upravljanje cijelim Projektom i dr. Ova metoda nije najbolja, tj. Ovaj metod treba uvijek primjenjivati kada je investitor obezbijedio adekvatno osposobljeno osoblje i kontinuitet u obavljanju investicionih poslova.

S obzirom na kompleksnost zadatka "rukovo enje Projektom", od takve se firme zahtijeva veliko iskustvo i sposobnost. Slika 4. Otuda je kod razrade ove. Slika 5. Prethodno treba analizirati ukupne potrebe i njihove karakteristike.

Ahydron-Građenje d.o.o. Sarajevo

Uvijek treba razmatrati najmanje dvije lokacije, ocijeniti ih i dati predlog za izbor optimalne.NV offered to book any adventures for us but we ended up just booking hem ourselves online. Our agent, Hilmar, was easily and promptly accessible by email before our trip to answer all questions.

I was so impressed with this company.

A love story turkish drama hindi dubbed

If we go to another country within their reach, I wouldn't hesitate to use Nordic Visitor again. The quality of the accommodations and food was consistently high. We were very impressed. Our hosts, wherever we stayed, were friendly, helpful and made us feel at home right away. We have already recommended your services to friends and will do so again. We hope to return to Iceland someday and we will be using your services again.

The entire holiday was perfect from the moment I booked the tour with Nordic Visitor up to the time we left. All the information was very helpful and the car and guesthouses were all perfect. There was only one small issue during the trip that was resolved very quickly and did not take away from the wonderful experience. It was a perfect holiday. My daughter and I loved your country and it was enhanced by a well thought out and planned holiday by Nordic Visitor. I already provided your contact information to three other people, so far.

Wonderful experience and I plan on coming back one day and seeking assistance from Nordic Visitor. Thank you for providing an excellent holiday with every detail planned out and anticipated. Erla Sonja was wonderful to work with and was always available to answer questions and make changes quickly. Even when she went on holiday, Thordis took over and assisted me the same day I requested a change.

This is the best holiday I have been on so far and it was definitely because of the excellent service and attention to detail that Nordic Visitor provided. This trip far surpassed my expectations. What a beautiful country AND we got lucky and saw the Northern Lights on our second to last day. This tour allows for the freedom to go at your own pace while the Nordic Visitor guidebook aptly suggests an itinerary that is worth following. We were not disappointed at all. The convenience of not having to research places to stay was the reason that we used Nordic Visitor, for I would not have known where to begin to book guesthouses in some of the remote areas in Southern Iceland.